Y Tế

Chương Trình Dịch Vụ Y Tế (MSP) – Thẻ Chăm Sóc Sức Khỏe (Care Card)

Tất cả du học sinh đều được yêu cầu trả bảo hiểm y tế như một điều kiện để được chấp nhận vào Chương Trình Giáo Dục Quốc Tế. Tất cả du học sinh phải trình diện văn phòng phụ trách Chương Trình Giáo Dục Quốc Tế với hộ chiếu và Giấy Phép Du Học sau khi đến học khu chúng tôi để nộp đơn tham gia bảo hiểm này. Bảo Hiểm Y Tế của B.C. – Chương Trình Dịch Vụ Y Tế (MSP) sẽ bao trả cho tất cả du học sinh sau khi kết thúc thời gian chờ đợi ba tháng. Bảo hiểm MSP do luật pháp của B.C. bắt buộc đối với tất cả những người cư trú tại B.C. Muốn tham gia bảo hiểm này, du học sinh hoặc cha mẹ / người giám hộ hợp pháp phải nộp đơn tại văn phòng này, kèm theo hộ chiếu và Giấy Phép Du Học còn hiệu lực của du học sinh ngay khi đến học khu. Vào khi kết thúc thời gian chờ đợi, MSP sẽ gởi Thẻ Chăm Sóc đến địa chỉ nhà của du học sinh. Khi đã có Thẻ Chăm Sóc rồi, du học sinh sẽ nhận được các dịch vụ y tế như tất cả các cư dân British Columbia khác. Mỗi Thẻ Chăm Sóc có một ngày hết hạn, thường là ngày hết hạn Giấy Phép Du Học. Ngày này là ngày khi tất cả du học sinh hội đủ điều kiện để được bao trả, chứ không phải là ngày trả phí bảo hiểm. Phí bảo hiểm được văn phòng Giáo Dục Quốc Tế trả cho MSP thay mặt cho từng du học sinh trong khi du học sinh ghi danh vào chương trình. Khi du học sinh ngưng tham gia Chương Trình Quốc Tế, các phúc lợi về bảo hiểm lúc đó thuộc trách nhiệm của du học sinh và cha mẹ /người giám hộ. Muốn gia hạn Thẻ Chăm Sóc, du học sinh phải cung cấp cho văn phòng Giáo Dục Quốc Tế một bản sao Giấy Phép Du Học được gia hạn. Phải làm việc này hàng năm trong khi du học sinh còn là thành viên của Chương Trình Quốc Tế tại Học Khu 43 (Coquitlam).

Bảo hiểm tư (tạm thời)

xin vui lòng bấm vào đây


Quy Chế Giám Hộ

Theo yêu cầu của tiến trình nhập học, du học sinh dưới 19 tuổi cần có một "Người Giám hộ" có giấy tờ chính thức. Những người giám hộ hỗ trợ du học...

more information

Chánh Sách Bồi Hoàn

REFUND POLICY FOR PROGRAM FEES:  All requests for refunds must be made in writing to the International Education Department, School District 43 (Coquitlam). Refund requests must include relevant...

more information

Các Tiêu Chuẩn Tuyển Chọn

Việc được Chương Trình Giáo Dục Quốc Tế chấp nhận và tiếp đó là bố trí vào trường sẽ được quyết định căn cứ vào quá trình học tập và hạnh...

more information

Giấy Phép Du Học

 Các Tòa Đại Sứ và Lãnh Sự Canada tại mỗi quốc gia trên toàn thế giới đưa ra những tiêu chuẩn về yêu cầu và thủ tục nộp đơn nhằm giúp du học sinh có...

more information

Học Phí

Học phí tại Coquitam của chúng tôi có tính cạnh tranh cao trên thị trường giáo dục toàn cầu. Học phí tại Coquitlam được xem là đáng đồng tiền bát gạo...

more information

Tài liệu

 Tài liệu hiện đang được sử dụng cho các chương trình giáo dục quốc tế Các tài liệu sau đây có thể được tải xuống để thuận tiện. Nếu bạn có...

more information