Niên Học

Khu Học Chánh Coquitlam cung cấp cho Sinh Viên Quốc Tế các chương trình học toàn thời gian ở các cấp Tiểu Học, Trung Học và Trung Học. Năm học bắt đầu vào tháng Chín và kéo dài cho tới cuối tháng 6. Một ngày nhập học thứ hai của tháng Một dành cho học sinh tiểu học và trung học. Học sinh trung học có thể bắt đầu vào tháng Hai

Chương trình Trung học của chúng tôi bao gồm hai học kỳ 5 tháng bắt đầu từ tháng Chín đến cuối tháng Giêng và đầu tháng Hai đến cuối tháng Sáu. Lệ phí Chương trình cho một năm học đầy đủ là $ 16,500 kể cả bảo hiểm y tế.

Các chương trình Tiểu Học và Trung Học của chúng tôi cung cấp chương trình học 10 tháng từ Mẫu Giáo đến Lớp 8 cho Học Sinh Quốc Tế bắt đầu từ đầu tháng Chín đến cuối tháng Sáu. Một lần nữa, sinh viên quốc tế có thể lựa chọn bắt đầu sau đó nhưng sẽ được xếp lớp hiện tại vì không gian cho phép. Lệ phí Chương trình cho một năm học đầy đủ là $ 16,500 kể cả bảo hiểm y tế.

 

Tiến Trình Xin Tái Ghi Danh Chương Trình Quốc Tế

1. Điền vào mẩu tái ghi danh, ký ngay tại trường và nộp cho văn phòng Giáo Dục Quốc Tế bất kể quý vị có xin tái ghi danh hay không.

2. Xin trả học phí và phí y tế đúng hạn cho văn phòng Giáo Dục Quốc Tế (15/5 và 15/11). Văn phòng Giáo Dục Quốc Tế sẽ cấp biên nhận và Văn thư Tái Chấp Nhận trong vòng 2 ngày công sở làm việc.

3. Xin nhớ gia hạn phép du học của quý vị 2-3 tháng trước ngày hết hạn.


Chương Trình ESL và Văn Hóa Mùa Đông

Các Nhóm Chương Trình ESL Ứng Dụng và Văn Hóa là cơ hội để áp dụng các kỹ năng Anh ngữ và kinh nghiệm về văn hóa Canada bằng cách tham gia các hoạt động...

more information

Các Chương Trình Dài Hạn và Ngắn Hạn

Chúng tôi đã thiết kế các chương trình của mình để đáp ứng các nhu cầu của du học sinh chúng tôi, trong đó có các lựa chọn mà sẽ thỏa mãn khát vọng...

more information

Chương Trình Mùa Hè

ESL Tăng Cường chỉ học vào Buổi sang Chương trình một buổi này nhấn mạnh đến các kỹ năng nói, nghe, đọc, ngữ vựng và viết. Du học sinh sẽ tham gia vào...

more information