Các Chương Trình Dài Hạn và Ngắn Hạn

Chúng tôi đã thiết kế các chương trình của mình để đáp ứng các nhu cầu của du học sinh chúng tôi, trong đó có các lựa chọn mà sẽ thỏa mãn khát vọng học hỏi của họ.

Các Chương Trình Dài Hạn

Chương Trình Trọn Năm cho Lớp Mẫu Giáo đến Lớp 12

  • Chương trình phổ biến nhất của chúng tôi

Các Chương Trình Nửa Năm

  • Trung Học – Bắt đầu vào tháng Hai (học kỳ 5 tháng)
  • Trung Học Cơ Sở và Tiểu Học – Bắt đầu vào tháng Giêng

Các Chương Trình Ngắn Hạn

Mùa hè Chuyên sâu tiếng Anh và chương trình văn hóa

  • Mùa Hè: Tháng Bày và tháng Tám
    • Các Chương Trình Hàng Tuần
    • Có các lựa chọn 1 – 8 tuần
    • Có các chương trình nhóm theo ý khách hàng

Chương Trình ESL và Văn Hóa Mùa Đông

Các Nhóm Chương Trình ESL Ứng Dụng và Văn Hóa là cơ hội để áp dụng các kỹ năng Anh ngữ và kinh nghiệm về văn hóa Canada bằng cách tham gia các hoạt động...

more information

Niên Học

Khu Học Chánh Coquitlam cung cấp cho Sinh Viên Quốc Tế các chương trình học toàn thời gian ở các cấp Tiểu Học, Trung Học và Trung Học. Năm học bắt đầu vào...

more information

Chương Trình Mùa Hè

ESL Tăng Cường chỉ học vào Buổi sang Chương trình một buổi này nhấn mạnh đến các kỹ năng nói, nghe, đọc, ngữ vựng và viết. Du học sinh sẽ tham gia vào...

more information