Bản Đồ

Học Khu Coquitlam – Giáo Dục Quốc Tế

1100 Winslow Avenue

Coquitlam, British Columbia
Canada V3J 2G3
Email: InternationalEd@SD43.bc.ca
Telephone: 604 936 5769
Facsimile: 604 939 6427

The transit information: http://www.translink.ca/

Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Coquitlam

Greater Vancouver

Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Coquitlam

Coquitlam, Port Moody and Port Coquitlam

Coquitlam School District

Buildings


Alumni

Lab inverum enimus ene et que velis unt lant velestrum quaest, velias ad eatureius quat harum rest landam est et eiur, se porum harcipsa conetur, cum voluptaquid quis ipienis simagna tincte plitiis...

more information

Cộng Đồng Của Chúng Tôi

Cộng Đồng Coquitlam Coquitlam là học khu lớn nhất, vào hàng thứ ba ở British Columbia với 30.000 học sinh thuộc 66 trường. Quận Hạt bao gồm các thành phố...

more information

Du Học Sinh Của Chúng Tôi

Học Khu Coquitlam hãnh diện được đón tiếp du học sinh và gia đình của họ từ mọi quốc gia trên thế giới. Hiện tại, chúng tôi đang có nhiều du học sinh là...

more information

Các Hoạt Động

Các Nhóm và Hoạt Động Giải Trí Mỗi trường có một số các hoạt động và câu lạc bộ ngoại khóa gồm kịch, ban nhạc, hợp xướng, niên bạ, trượt...

more information

Orientation

Academic High School Program: 2023–2024 CALENDAR Academic High School Program: 2024–2025 CALENDAR Important Instructions Upon Arrival in Coquitlam  Secondary Orientation Dates and...

more information

Thắc Mắc và Giải Đáp

...

more information

Phòng Trưng Bày Hình Ảnh

Để xem hình ảnh của Trường Coquitlam, cộng đồng và các sự kiện, vui lòng nhấp vào...

more information